Thạch, N. N. “Tương Quan của chỉ số thực vật tới cân bằng nước lưu vực sông Phó Đáy”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 3, Mar. 2005, pp. 231-5, doi:10.15625/0866-7187/27/3/9428.