Thành, T. T. M., P. Q. Hùng, and N. Ánh Dương. “CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 2, Mar. 2005, pp. 181-96, doi:10.15625/0866-7187/27/2/9413.