Thúy, N. N., V. V. Chính, and P. V. Phách. “ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA CÁC ĐỚI ĐỨT GẪY HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 2, Mar. 2005, pp. 169-75, doi:10.15625/0866-7187/27/2/9410.