Dũng, L. T., P. T. V. Anh, and T. X. Bản. “CÁC THÀNH TẠO PHUN TRÀO VÀ XÂM NHẬP MESOZOI MUỘN TUYẾN A LƯỚI - ĐẮK RÔNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 2, Mar. 2017, pp. 133-41, doi:10.15625/0866-7187/27/2/9403.