Anh, P. L., and H. V. Hằng. “GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 2, Mar. 2017, pp. 115-22, doi:10.15625/0866-7187/27/2/9401.