Khiển, N. X. “ĐỊA TẦNG CỦA CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MÀU ĐỎ TUỔI CRETA Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 82-88, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9394.