Hậu, Đỗ V., P. N. Vũ, and L. T. L. Giang. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 72-77, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9392.