Cư, N. V., and N. T. Sơn. “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 41-47, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9382.