Lưu, L. V., L. V. Huy, P. X. Thành, and H. H. Sơn. “PROFIN THẲNG ĐỨNG CỦA TỐC ĐỘ GIÓ TRONG LỚP KHÍ QUYỂN SÁT ĐẤT VÀO THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP, TẠI PHƯỚC HÒA, BÌNH ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 27-31, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9379.