Hải, Đặng T. “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 27, no. 1, Mar. 2017, pp. 14-22, doi:10.15625/0866-7187/27/1/9377.