Trái Đất, T. chí C. K. học về. “Tổng mục lục năm 2011”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 4, Apr. 2012, doi:10.15625/0866-7187/33/4/558.