Dương, N. Ánh, F. KIMATA, T. Đình Tô, N. Đình Xuyên, P. Đình Nguyên, V. Q. Hải, and D. C. Công. “ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 4, Apr. 2012, pp. 690-4, doi:10.15625/0866-7187/33/4/556.