Nam, N. V. “ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 4, Apr. 2012, pp. 642-51, doi:10.15625/0866-7187/33/4/549.