Thành, N. T., N. H. Lân, P. V. Phách, D. V. Toán, B. V. Dũng, and D. UNVERRICHT. “XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 4, Apr. 2012, pp. 607-15, doi:10.15625/0866-7187/33/4/545.