Tuyến, Đoàn V., and N. V. Canh. “KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Apr. 2012, pp. 549-53, doi:10.15625/0866-7187/33/3/534.