Thơm, B. V. “CÁC KIỂU TRƯỢT LỞ KHU VỰC CỐC PÀI HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG”. Science of the Earth, vol. 33, no. 3, Apr. 2012, pp. 509-17, doi:10.15625/0866-7187/33/3/530.