Hải, V. Q., T. Đình Tô, and N. V. Liêm. “XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG THEO SỐ LIỆU LƯỚI GPS TAM ĐẢO - BA VÌ (1994 - 2007)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Mar. 2012, pp. 474-9, doi:10.15625/0866-7187/33/3/438.