Hướng, N. V., P. T. Trịnh, and H. N. Đang. “TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI KHU VỰC BỂ CỬU LONG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Feb. 2012, pp. 457-64, doi:10.15625/0866-7187/33/3/399.