Trịnh, P. T., N. V. Hướng, N. V. Liêm, T. Đình Tô, V. Q. Hải, H. Q. Vinh, B. V. Thơm, N. Q. Xuyên, N. V. Thuận, and B. T. Thảo. “KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Feb. 2012, pp. 443-56, doi:10.15625/0866-7187/33/3/391.