Dung, P. T., T. T. Hòa, T. T. Anh, N. T. Phượng, N. V. Ý, H. T. V. Hằng, V. T. Thương, and V. H. Ly. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 423-35, doi:10.15625/0866-7187/33/3/351.