Bình, B. T. “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 377-85, doi:10.15625/0866-7187/33/3/345.