Thắng, N. T. “MÔ PHỎNG, TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY VÀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN TẢI, KHUẾCH TÁN NƯỚC THẢI Ô NHIỄM TRONG HỒ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 369-76, doi:10.15625/0866-7187/33/3/344.