Công, L. V., N. T. Sáo, N. T. Thành, and N. Q. Thành. “MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH LAN TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI VỆT DẦU TRÊN BIỂN ĐÔNG BẰNG MÔ HÌNH TOÁN”. Science of the Earth, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 360-8, doi:10.15625/0866-7187/33/3/343.