Phương, N. H. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘNG ĐẤT CHO CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 337-46, doi:10.15625/0866-7187/33/3/341.