Trung, P. B., and L. Đình Mầu. “HIỆN TRẠNG XÓI LỞ - BỒI TỤ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 3, Dec. 2011, pp. 322-8, doi:10.15625/0866-7187/33/3/339.