Thành, T. T. M., N. Đình Xuyên, N. Đình Xuyên, N. V. Dương, N. V. Dương, N. L. Minh, and N. L. Minh. “ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ SÓNG THẦN Ở CÁC VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 2, Dec. 2011, pp. 209-1, doi:10.15625/0866-7187/33/2/327.