Tuyến, Đoàn V., and Đinh V. Toàn. “ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỘ DẪN ĐIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI DỊ THƯỜNG ĐỊA NHIỆT Ở ĐỚI ĐỨT GÃY SÔNG HỒNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 2, Dec. 2011, pp. 119-25, doi:10.15625/0866-7187/33/2/286.