Tân, M. T., P. V. Tỵ, Đặng V. Bát, L. D. Bách, N. Biểu, T. Nghi, and L. V. Dung. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 2, Dec. 2011, pp. 109-18, doi:10.15625/0866-7187/33/2/285.