Cẩn, P. N., T. T. Anh, T. T. Hòa, P. T. Dung, N. T. Phượng, T. Q. Hùng, B. Ấn Niên, N. V. Ý, and T. V. Hiếu. “ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 1, Dec. 2011, pp. 85-93, doi:10.15625/0866-7187/33/1/281.