Niên, B. Ấn, T. T. Hòa, T. T. Anh, P. T. Dung, P. N. Cẩn, T. V. Hiếu, T. Q. Hùng, and N. T. Phượng. “MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ THÀNH PHẦN VẬT CỦA QUẶNG HÓA TRONG KHU VỰC MỎ CHÌ - KẼM NA SƠN”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 33, no. 1, Dec. 2011, pp. 63-77, doi:10.15625/0866-7187/33/1/278.