Minh, L. H., Đinh V. Toàn, V. T. Sơn, N. C. Thắng, N. B. Duẩn, N. H. Thành, L. T. Thanh, and G. MARQUIS. “KẾT QUẢ XỬ LÝ BƯỚC ĐẦU SỐ LIỆU ĐO SÂU TỪ TELUA TUYẾN HÒA BÌNH - THÁI NGUYÊN VÀ TUYẾN THANH HÓA - HÀ TÂY”. Science of the Earth, vol. 33, no. 1, Dec. 2011, pp. 18-28, doi:10.15625/0866-7187/33/1/267.