Xuyên, N. Đình, N. Q. Dũng, L. T. Sơn, Đinh Q. Văn, N. T. Hùng, and N. L. Minh. “Một số kết Quả Quan sát mới về động đất vùng Nam Bộ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 3, May 2008, pp. 264-9, doi:10.15625/0866-7187/30/3/11792.