Sơn, L. T. “Xác định Magnitude động đất địa phương ML dựa Trên số liệu trạm động đất Hà Nội Và Điện Biên”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 3, May 2008, pp. 351-6, doi:10.15625/0866-7187/30/3/11790.