Vân, N. K. “Sử dụng phương pháp Thang điểm Có trọng số đánh Giá tổng hợp tài Nguyên Khí hậu Cho Du lịch, nghỉ dưỡng (Tại một số Trung tâm Du lịch ở Việt Nam)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 4, May 2008, pp. 356-62, doi:10.15625/0866-7187/30/4/11769.