An, L. Đức, U. Đình Khanh, T. P. Tuấn, and N. N. Thành. “Tai biến trượt lở sờn tại thị Xã Hà Giang Và vấn đề cảnh báo”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 225-32, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11759.