Niên, B. Ấn. “Đặc điểm khoáng vật học của Crompsinel Trong các thành tạo Siêu Mafic khối Núi Nưa (đới Sông Mã)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 199-0, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11757.