Borisenko, A. S., T. T. Hòa, V. I. Vasilev, N. K. Morsev, V. V. Vấn, N. T. Phượng, H. H. Thành, T. T. Anh, and P. T. Dung. “Phát hiện lần đầu Tiên khoáng vật Jonassonite - AuBi5S4 ở Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 3, May 2008, pp. 193-8, doi:10.15625/0866-7187/30/3/11756.