Triều, C. Đình, and S. Tatiana. “Mô hình cấu Trúc vận tốc sóng dọc P của Manti Khu vực Đông Nam Á”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 176-84, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11754.