Việt, L. T., and T. V. Thắng. “Về Pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 124-9, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11747.