Phương, T. H., Đặng V. Bào, N. V. Vượng, V. C. Minh, and P. V. Lực. “Một số Giá trị địa chất - cảnh Quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công Viên Địa cảnh (Geopark)”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 2, May 2008, pp. 105-12, doi:10.15625/0866-7187/30/2/11742.