Thanh, L. N., N. V. Giảng, and N. S. Nhân. “Đặc điểm cấu Trúc trầm tích bờ sông tiền (khu vực Sa Đéc) Theo tài liệu địa vật Lý - địa chất”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 1, May 2008, pp. 84-90, doi:10.15625/0866-7187/30/1/11721.