Dương, N. Đình. “Một số kết Quả Ban đầu ứng dụng hệ thống tính toán lưới Trong phân loại lớp phủ”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 1, May 2008, pp. 31-38, doi:10.15625/0866-7187/30/1/11715.