Hùng, V. N., H. T. M. Hằng, and T. V. Long. “Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu Cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 1, May 2008, pp. 21-30, doi:10.15625/0866-7187/30/1/11714.