Dần, N. T., T. A. Tuấn, and S. Lee. “Ứng dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở đất các tỉnh Biên giới Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 30, no. 1, May 2008, pp. 12-20, doi:10.15625/0866-7187/30/1/11713.