Hải, V. Q. “Kiểm Tra chất lượng số liệu GPS”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2006, pp. 287-92, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11706.