Yêm, N. T., N. Q. Cường, W. Zuchiewicz, and A. K. Tokarski. “Địa động lực miền Bắc Việt Nam Trong đại tân Sinh: Những kết Quả Ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan”. Science of the Earth, vol. 28, no. 2, Mar. 2006, pp. 280-2, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11704.