An, L. Đức, and L. H. Anh. “Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 3, Mar. 2018, pp. 368-75, doi:10.15625/0866-7187/28/3/11686.