Thọ, P. Đình, N. Địch Dỹ, Đặng V. Bát, and Đỗ T. Tính. “Đặc điểm địa chất - Địa mạo bồn trũng Kainozoi Tuyên Quang”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 3, Mar. 2018, pp. 321-8, doi:10.15625/0866-7187/28/3/11678.