Tích, V. V. “Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack Và Quá trình tạo Núi Indosini”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol. 28, no. 3, Mar. 2018, pp. 241-52, doi:10.15625/0866-7187/28/3/11668.