Việt, L. T., and N. V. Hùng. “Nghiên cứu kiến Trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences, vol. 28, no. 2, Mar. 2018, pp. 202-9, doi:10.15625/0866-7187/28/2/11661.